+ See More

ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน

ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน เปิดให้เข้าชมกระบวนการทอผ้าไหมลำพูนแบบครบวงจร โดยมีแม่ครูผู้ชำนาญด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงหนอนไหม การย้อมสีเส้นไหมและการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ด้วยวิธีแบบโบราณ พร้อมผลิตภัณฑ์จากต้นหม่อน นอนไหมและผ้าไหมยกดอกลำพูน

  • 8/11 ถนนพนังจิตต์วงค์พันธ์ุรังสรร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน