+ See More

สวนรักษ์ดินหอม

สวนรักษ์ดินหอม คือสวนเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และรวมกลุ่มกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

สวนรักษ์ดินหอม เป็นสวนเกษตรอินทรีย์กับความตั้งใจและใส่ใจในการทำเกษตร ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา จัดทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และผลิตผลจากการเกษตรในกลุ่ม

  • 313 หมู่ 4 ถนนป่าเหวริมปิง ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน