เกี่ยวกับ Thai MICE Connect

“ Thai MICE Connect: e-MICE Marketplace
เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ จัดการง่ายแค่คลิ๊ก “

โครงการ Thai MICE Connect คือเครื่องมือ หรือ platform ที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้า บริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ด้วยการพัฒนาให้เป็น e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย ที่พร้อมตอบทุกโจทก์และทุกความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก

การดำเนินงานภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ ในปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการบูรณาการส่วนภูมิภาค และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการเข้า และจะได้รับประโยชน์จากโครงการ Thai MICE Connect อาทิ

ประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการ Thai MICE Connect

• เพิ่มช่องทางในการโปรโมทธุรกิจไมซ์ในจังหวัดไปสู่ตลาดทั่วไทย และทั่วโลก

• เปิดโอกาสทางธุรกิจให้สามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั่วโลกได้

• เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด

• เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดและพื้นที่ในการเก็บภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานไมซ์ในพื้นที่

• เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่

• เป็นโอกาสในสร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นให้คนในพื้นที่จากการจัดงานไมซ์
ประโยชน์ด้านผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ Thai MICE Connect

• เป็นภาพลักษณ์อันดีของจังหวัดที่จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกในเชิงความพร้อมในการรองรับการจัดงานไมซ์

• มีแหล่งรวมข้อมูลผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว

• สร้างความน่าเชื่อถือและการได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจในการเลือกจัดงานไมซ์ในพื้นที่

• ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับรายได้เพิ่มขึ้น

• ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น

• เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนาเมืองทั้งในด้านคุณภาพ

• มาตรฐานของสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และคนทำงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่นต่อไป