+ See More

วิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี การท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว

วิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี การท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบนบ่อแก้ว โดยเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบคุณค่าสูงโดยชุมชน (CBT) ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีเป้าหมายที่จะจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน พร้อมทั้งรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

  • 154 หมู่1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
  • 20 - 100 คน
  • 350 - 800 ตารางเมตร
  • ตรงข้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านปางมะโอ

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน