+ See More

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสา SME ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย เพื่อให้เกิดการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SME ในจังหวัดเชียงใหม่

  • 158 อาคารเอสเอ็มอี ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
  • ใกล้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน