+ See More

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มีการจัดตั้งโครงการ csr เพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

  • 20 ถ.ป่าพร้าวนอก ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน