+ See More

หอการค้าจังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าในจังหวัดลำปาง ช่วยพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดและเป็นสถาบันสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจและประสานงานระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า ภาคเอกชนกับภาครัฐบาลของไทย

  • ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
  • ตั้งอยู่ด้านในศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน