+ See More

เที่ยว กิน ก๋ะคนเมืองเก๋า สุ๊โข๋ทัย

ท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ในเส้นทางรอบรั้วเมืองพระร่วง เรียนรู้ในวิถีถิ่น ภูมิปัญญาคนเมืองเก่า

จุดกำเนิดชมรมฯ เริ่มจากการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยให้พื้นที่เมืองเก่าสุโขทัยเป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง โดย อพท.เป็นหน่วยงานที่ให้องค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดให้มีการทำประชาคม เพื่อเสนอชื่อผู้ที่มาเป็นตัวแทนของคนเมืองเก่าเข้ามาสร้างทีมเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยให้คนในชุมชนมาช่วยกันบริหารจัดการด้วยคนในชุมชนเอง และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการทำงานอย่างมีระบบ โดยใช้โครงการต่างๆที่คนในชุมชนร่วมกันคิดและออกแบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

  • 420/5 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน