+ See More

กลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว (สุนทรีผ้าไทย)

เริ่มต้นจากการรวมตัวของแม่บ้านตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อผลิตผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว โดยมีนางสุนทรี ขนาดนิด เป็นตัวแทนในการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอออกไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ โดยจัดตั้งศูนย์สาธิตการทอผ้าพื้นเมืองที่บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลจากการทำงานร่วมกันในครั้งนั้น ทำให้ผ้าทอหาดเสี้ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดเดียวกัน จังหวัดใกล้เคียง และที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีความต้องการผ้าทอมากขึ้น และมีผู้มาดูงานที่ศูนย์สาธิตมากขึ้น

  • 329 หมู่ที่ 9 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน