+ See More

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

"ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย" ตั้งอยู่บนพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นิคมวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศ จัดสร้างโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การบริหารงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตัวอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น ที่ออกแบบเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การประชุม อบรมสัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆ

  • 130 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • 18 - 496 คน
  • 68 - 2,070 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ปทุมธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
55 - 400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
130 - 560 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ปทุมธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
55 - 400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
130 - 560 ตร.ม.