+ See More

ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว

ชากแง้วเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเล
ปัจจุบันอายุราวๆ 100ปี ตั้งอยู่ ในตำบลห้วยใหญ่

  • ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว l Pattaya ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน