+ See More

นาบัวปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน

  • 133 หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
  • 40 - 60 คน
  • 200 ตารางเมตร
  • 500 เมตรจากโรงเรียนนาทราย-นาม่วง

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน