สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและงานแสดงสินค้าของผู้จัดนิทรรศการแสดง สินค้าผู้รับเหมาจัดแสดงสินค้าผู้ขนส่งและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวซ้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการธุรกิจ MICE ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง กับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม MICE และองค์กรส่งเสริมประกอบธุรกิจ MCEในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ๒) เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการในการรับจัดกิจกรรม MICE ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง โดยอาศัยศักยภาพของสมาชิก ที่เป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการธุรกิจ MICE ในพื้นที่นำไปสู่การกระจายประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน

  • 44/5-6 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน