+ See More

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถจัดการวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้ความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด สำหรับการประชุมสัมมนาที่ต้องการความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด

  • ถนนผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 70 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
102 ตร.ม.
 
 

หอการค้าจังหวัดนครพนม

นครพนม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมรุกขกรรมไทย

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

น่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

หอการค้าจังหวัดน่าน

น่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)