+ See More

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่าราษฎรแม้จะยากจนแต่ก็มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี จึงทรงชักชวนให้ราษฎรปลูกต้นไม้รักษาป่า คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน 43 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา สำหรับปลูกต้นไม้รักษาป่า ราษฎรบ้านกุดนาขามเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายจนแล้วเสร็จในเวลา 1 เดือน ครั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2526 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขาม ทรงทราบว่าเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้าแล้ว น้ำได้ท่วมที่ดินของราษฎรไป 21 ครอบครัว เป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม 5 ครอบครัว บ้านหนองฮาง 16 ครอบครัว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ และทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรเหล่านี้ เดือนละ 1,500 บาท เป็นเวลา 3 ปี และให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นอาชีพเสริมด้วยเพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคต
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ขึ้นที่บ้านกุดนาขาม เพื่อให้ราษฎรไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นและหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ พล.อ.ณพล บุญทับ ซึ่งได้ดูแลพื้นที่นี้มาตั้งแต่ครั้งยังมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดิน จำนวน 50 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อาคารหลังแรกได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2526 จากนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพ แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  • 79 ม.9 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
  • 50 - 200 คน
  • 50 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน