KOSA HOTEL

โรงแรมโฆษะ มีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เป็นสถานที่รองรับบุคคลสำคัญที่มาเเยือนจังหวัดขอนแก่น
โรงแรมโฆษะยึดมั่นในการทำงานประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรม มุ่งมั่นใช้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรพัฒนาสังคมทั้งในส่วนท้องถิ่นอิ สานและทุกภาคทั่วประเทศ

  • 0 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  • 30 - 1,200 คน
  • 0 - 810 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
16 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 11,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
110 - 7,510 ตร.ม.
 
 

โรงแรม โฆษะ

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
197 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 391 ตร.ม.
 
 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
80 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 36 ตร.ม.
 
 

โรงแรมไบรท์

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
79 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 - 80 ตร.ม.
 
 

โรงแรม ไบรท์ ขอนแก่น

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
79 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
29 - 60 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โรงแรม โฆษะ

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
197 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 391 ตร.ม.
 
 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
16 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 11,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
110 - 7,510 ตร.ม.
 
 

ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
80 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 36 ตร.ม.
 
 

คาเฟ่เดอปารีสขอนแก่น

ขอนแก่น

อาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
101 - 250
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

ขอนแก่น ฮอลล์ - เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
1,500 - 4,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
2,540 ตร.ม.