ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขุนไชยทอง

บ้านขุนไชยทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,900 ไร่ ครัวเรือนทั้งหมด 143 ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 582 คน ชาย 304 คน หญิง 278 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรคืออาชีพทำนา อาชีพเสริมคือค้าขาย และเลี้ยงสัตว์บ้านชุนไชยทอง เดิมขึ้นเป็นหมู่ที่ 8 ตำบล ไพรขลา ปัจจุบันขึ้นตรงกับตำบลหนองเรือ หมู่ที่ 4ตำบลหนองเรือ ประวัติเดิมไม่แน่ชัด ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายเกียรติศักดิ์ ลักขษรในอดีตบ้านขุนไชยทองเป็นหมู่บ้านที่มีช้างลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ เดิมทีบรรพบุรุษได้มีการคล้องช้างมาไว้ใช้งาน จึงได้รับการสืบทอดเป็นมรดกช้างเลี้ยงของชุมชนจากปูุย่าตายาย จากคำบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตว่า ปูุย่าตายายได้อพยพมาจากดินแดนติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นชุมชนเขมรและเป็นชุมชนกูยเดิม มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าได้มีพระยาขุนไชยเป็นผู้นำการอพยพเข้ามาโดยการขนสัมภาระสิ่งของที่จำเป็นเดินทางร่วมมากับช้าง ชื่อพลายทองแดง พลายทองคำและพลายตุ้ม พร้อมกับช้างอีกหลายสิบเชือก เมื่อเดินทางมาพบพื้นที่บริเวณวังฟูาผ่าเป็นดินที่มีลักษณะเป็นโนนสูงกว้างใหญ่ มีแหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำอยู่รอบ ๆ พื้นที่ เป็นป่าบุ่ง-ป่าทามที่กว้างใหญ่ และมีแหล่งน้ำย่อย ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ที่มีความร่มเย็น มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนและช้าง นอกจากนั้นแล้วยังมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน เหมาะแก่การหาอยู่หากินของผู้คนที่อพยพมา จึงได้สร้างที่พักชั่วคราวและช่วยกันสำรวจพื้นที่ หนองใดพอปลูกข้าวได้ก็ช่วยกันบุกเบิกถากถางป่า ใช้มีดและจอบบุกเบิกให้ราบเพื่อทำการปลูกข้าวและใช้ช้างเป็นแรงงานในการบุกเบิกพื้นที่ ขนข้าวจากนาหนองมาที่พัก ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่ารกมาก การเดินทางในการหาอยู่หากินลำบาก ไม่สามารถใช้เกวียนหรือวัว-ควายได้ ต้องใช้แรงงานช้างเท่านั้น เมื่อมีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นพระยาขุนไชยเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งบ้านใหม่ จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ชื่อบ้าน ''ขุนไชยทอง'' มาตราบเท่าทุกวันนี้ จากการอพยพมาตั้งบ้านในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการหาอยู่หากิน จึงมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ได้อพยพมาอยู่รวมกัน ทำให้บ้านขุนไชยทองเป็นชุมชนที่มีทั้งชาติพันธุ์ กู

  • ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านตากลาง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิภีบ้านท่าสว่าง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านดงมัน

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านสวาย

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านตากลาง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว