www.tourandservice.com ขอขอบพระคุณ momentive ทีได้ใช้บริการ บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ทำ teambuilding พัฒนาองค์กร เติบโตไปด้วยกัน ไปได้ไกล ณ จังหวัดอยุธยา พร้อมทำบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคล ร่วมกัน

คิดถึง tourandorganize คิดถึงความสุข นึกถึงเรา M.O.TOURANDSERVICE