+ See More

โรงแรมชัยคณาธานี

เนรมิตรทุกความต้องการด้วยบริการที่ประทับใจ

  • 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  • 15 - 1,300 คน
  • 28 - 900 ตารางเมตร
  • ใกล้สถานที่ราชการต่างๆ

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน