+ See More

สถาบัน HIGH10

สถาบัน HIGH10 เน้นการจัดฝึกอบรมสัมมนารวมถึงสินค้าบริการ ที่ช่วยให้กับพนักงานองค์กร และผู้นำองค์กร มีความสุขและความสำเร็จ ทีมงานจัดอบรมมานานกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญทั้งการอบรมให้องค์กรของรัฐและเอกชน ตัวอย่างการอบรมที่เชี่ยวชาญ เช่น การสร้างสุขในองค์กร, เทคนิคการโค้ชสำหรับพนักงานหรือผู้บริหาร, NLP สำหรับผู้นำองค์กร, การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร (Team Building), การค้นหาศักยภาพของพนักงานในองค์กร, การสร้างเป้าหมายแต่ละบุคคลองค์กร รวมถึง การเงินส่วนบุคคลสำหรับคนในองค์กร

  • 124/33 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  • ห่างราว 500 เมตรจากเทศบาลตำบลสุเทพ และราว 150 เมตรจากโรงแรมแกรนด์ไม้หอม จ.เชียงใหม่

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน