+ See More

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการครบวงจร ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition & Trade Show) การรับจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Special Event) รวมถึงการบริหารงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งในประเทศ (Project Management) โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการมีประสบการณ์และเชื่อถือได้ ด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และมีเครือข่ายทางธุรกิจทางด้านการจัดกิจกรรมพิเศษที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศ

  • 118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ 10250 ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน