MICE management at Buri Sriphu Hotel & Convention Centre


โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดงานเท่านั้น
เรายังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน
เรายินดีและพร้อมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ทฤษฏี ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อพวกเค้าเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ต่อไป