ทางโรงแรมบุรีศรีภู ร่วมกับคณะผู้จัดงาน รณรงค์การจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting


โดยการจัดประชุมที่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม เริ่มตั้งแต่ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม, การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม, การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์, การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดเตรียมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ

ติดต่อสำรองห้องพัก : 074-247111 และ 090 073 8870
@LINE : https://page.line.me/?accountId=burisriphugroup
Facebook: m.me/buri.sriphu
Email: [email protected]
www.burisriphuhotel.com