Thai MICE Connect จัดงานสัมมนา Road Show ในหัวข้อ


ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 : ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ จังหวัดสงขลา
โดย มี คุณเป้ ศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และผู้บริหารโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ร่วมเสวนา ในครังนี้