+ See More

หจก.เฟิร์สนิวส์

หจก.เฟิร์สนิวส์ ภายใต้แบรนด์ First@All เป็นบริษัท Organizer ที่มีพลังงานบวกมากมายมหาศาล ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงทีมงาน ความคิดบวกนำพาเราผ่านวิกฤตและอยู่ในเส้นทางธุรกิจการจัด Event และสื่อโฆษณามาแล้วกว่า 22 ปี เป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตสื่อการตลาด พร้อมรองรับงานให้คุณได้แบบครบวงจร แบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. Event Organizer
2. สื่อออฟไลน์+ออนไลน์ (โรงงานมาเอง) สื่อออฟไลน์
3. Marketplace (ผลิตสินค้า เจาะกลุ่ม B2C ขึ้นมาจำหน่าย)
4. งานที่ปรึกษาทางด้านการตลาด

  • 374 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน