+ See More

บริษัทชีววิถีเฮิร์บ จำกัด

บริษัท ชีววิถีเฮิร์บ จำกัด เลขที่ 130 หมู่ 4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นธุรกิจชุมชน ที่พัฒนายกระดับมาจากการเป็นวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนชีววิถี และเพื่อแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบอื่นๆ
ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางสมุนไพร ที่จัดจำหน่าย 2 แบรนด์ คือ ชีวาร์ (Chewa) และ ชีวาน่า (Chewana) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว สบู่ก้อน โลชั่นบำรุง เกลือขัดผิว เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มี แบรนด์ชีววิถีเฮิร์บ (chewavetheeherb) จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพ

  • 130 หมู่ 4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
  • 50เมตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน