องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดการฝึกอบรม"โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างทีมวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพของเกษตรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer)


ทางโรงแรมบรีซฮิลล์เขาค้อขอขอบพระคุณที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดการฝึกอบรม"โครงการอบรมให้ความรู้การสร้างทีมวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพของเกษตรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมบรีซฮิลล์ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567