ย้อนกลับ

Thai MICE Connect คว้ารางวัลเลิศรัฐการบริการภาครัฐ ประเภท พัฒนาการบริการ 2566

12 ก.ย. 2566

Thai MICE Connect คว้ารางวัลเลิศรัฐการบริการภาครัฐ ประเภท พัฒนาการบริการ  2566
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. และ นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับรางวัลเลิศรัฐการบริการภาครัฐ ประเภท พัฒนาการบริการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จากผลงาน Platform
"Thai MICE Connect" ซึ่งใช้เชื่อมต่อผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศ ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom
ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

2_9

3_10

ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในระดับหน่วยงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน Platform ที่ได้ร่วมกันพัฒนามาจนถึงจุดนี้ ทางเราสัญญาว่าจะไม่หยุดปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยสืบต่อไป