ไทยไมซ์คอนเนค

Thai MICE Connect: e-MICE Marketplace
เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ จัดการง่ายแค่คลิ๊ก

www.thaimiceconnect.com

โครงการ Thai MICE Connect คือเครื่องมือ หรือ platform ที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้า บริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ด้วยการพัฒนาให้เป็น e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย ที่พร้อมตอบทุกโจทก์และทุกความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก

การดำเนินงานภายใต้โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการบูรณาการส่วนภูมิภาค และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการเข้า และจะได้รับประโยชน์จากโครงการ Thai MICE Connect อาทิ

1. ประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Thai MICE Connect
 • เพิ่มช่องทางในการโปรโมทธุรกิจไมซ์ในจังหวัดไปสู่ตลาดทั่วไทย และทั่วโลก
 • เปิดโอกาสทางธุรกิจให้สามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั่วโลกได้
 • เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด
 • เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดและพื้นที่ในการเก็บภาษีอากรที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานไมซ์ในพื้นที่
 • เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่
 • เป็นโอกาสในสร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นให้คนในพื้นที่จากการจัดงานไมซ์
2. ประโยชน์ด้านผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Thai MICE Connect
 • เป็นภาพลักษณ์อันดีของจังหวัดที่จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกในเชิงความพร้อมในการรองรับการจัดงานไมซ์
 • มีแหล่งรวมข้อมูลผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
 • สร้างความน่าเชื่อถือและการได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจในการเลือกจัดงานไมซ์ในพื้นที่
 • ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับรายได้เพิ่มขึ้น
 • ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น
 • เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนาเมืองทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานของสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และคนทำงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่นต่อไป
พันธมิตรโครงการ

เนื่องจากธุรกิจไมซ์มีความเชื่อมโยงกับหลายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จึงมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต หอการค้า เอกชน สมาพันธ์ สมาคม สายการบิน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ผู้ประกอบการไมซ์ และสถาบันกาศึกษา เป็นต้น