+ See More

วิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอกุมภวาปี

จัดสัมมนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจเป็นเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ตลอดทั้งศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของสมาชิก กิจกรรมการปลูกพืชผัก ประมง จำหน่ายสินค้าปลอดภัย จัดอบรมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับได้ 40-50 คน

  • 57 หมู่ 1 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
  • 30 - 50 คน
  • 100 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน