ครูสด & ครูตอง ค่ายเจษฯ

  • ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ดวงเด็ด ย้วยความดี

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

ดร.มาลัย ลีส่งสิทธิ์ลาลัย

ระยอง

วิทยากร

จุฑา ธาราไชย

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับMICE
MICE city และความสำคัญของไมซ์ต่อเมือง

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

เชียงใหม่

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
เศรษฐกิจ

ไพฑรา เชาว์ฉลาด

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
ธุรกิจการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ นิทรรศการ/ อีเวนท์
การจัดประชุม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการโครงการ
การสื่อสารและการจัดการทางวัฒนธรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
วิทยากร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สุพรรณิการ์ บุตรรัตน์

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
ปรับบุคลิกและการสื่อสาร
การพูดโน้มน้าวใจ

ดร.ศิริญญา วิรุณราช

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือด้วยตนเอง
การคิด content ในการทำการตลาด
การทำงานเป็นทีม
การบริหารคนต่าง Gen
การเป็นพนักงานที่ดีและการทำงานเป็นทีม
การคิดเชิงบวกและภาวะผู้นำ
การขายออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล