Pacific Asia Travel Association (PATA)

0

  • 989 Siam Tower, 28th Fl., Unit B1 ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

Teacher Zarah Classroom

ร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

มทร ศรีวิชัย

นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ทำมาปัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

พร้อมเทรนเทรนนิ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

รุกขกร Urban Tree Care

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)